Welkom op de site van de Stichting Apeldoorns Kanaal

"Maar ook zal het bevaarbaar maken van het riviertje Uwer Majesteits Domeinen start4considerabel voordelig zijn, daar tog het moeijlijke van het transport van het hout uit de Soerensche bosschen wegens derzelver verren afstand van de zee en rivier de waarde van het hout niet weinig verminderd..."
Met deze zinsnede bepleitte in 1808 de Baljuw van de Neder-Veluwe, E.A. Daendels, het bevaarbaar maken van de Grift bij Koning Lodewijk Napoleon.  Het leidde uiteindelijk onder Koning Willem I tot het aanleggen van het Apeldoorns Kanaal, waarvan het eerste deel (het Griftkanaal) in 1829 voor de scheepvaart werd geopend.

Nadat het kanaal in 1972 voor de beroepsvaart werd gesloten zijn vele betrokken instanties al jaren op zoek naar een nieuwe functionaliteit voor het kanaal en is thans, 200 jaar na het pleidooi van Daendels, de vraag naar de bevaarbaarheid wederom aan de orde. Bovendien verbindt het kanaal als een markant lint zes gemeenten op het scheidingsvlak tussen de Veluwe en de IJsselvallei.

De betrokken instanties hebben, ieder vanuit een eigen invalshoek en de daarbij betrokken belangen, daarop een andere genuanceerde of nuancerende visie. Dat het kanaal de afgelopen jaren weer volop in de belangstelling heeft gestaan moge blijken uit de vele plannen en beleidsnota's van de diverse overheden.

De Stichting Apeldoorns Kanaal kiest voor een koers gericht op een volledig herstel van het kanaal in zijn oude luister, d.w.z. nu als vaarweg voor de recreatievaart in de meest brede zin des woords: kano's, roeiboten, motorboten, zeilboten, rondvaartboten en oude monumentale binnenschepen uit ons maritieme erfgoed.
De Stichting Apeldoorns Kanaal wil een stimulans leveren aan een integrale en voortvarende ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal en zijn omgeving. Een bevaarbaar kanaal dient daarbij als katalysator. Bevaarbaarheid betekent echter ook, dat rekening wordt gehouden met de belangen van natuur en milieu.